Reklamacje

Reklamacje i odpowiedzialność za wady Towaru:


1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego Konsumentem odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.


2. Zgodnie z art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.


3. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową sprzedaży Konsument może:
a) złożyć reklamację — poprzez przesłanie reklamacji na adres elektroniczny Sprzedawcy: sklep@timeforwine.pl, w formie pisemnej przesyłając reklamację na adres Sklepu (rekomendowany dopisek „Reklamacja Towaru”) lub złożyć osobiście w Sklepie w godzinach jego otwarcia oraz
b) dostarczyć osobiście lub wysłać reklamowany Towar na koszt Sprzedawcy na adres Sklepu „Wine Bureau Polska” ul. Stawki 8 lok. U8, 00-193 Warszawa (rekomendowany dopisek „Reklamacja Towaru”), z zastrzeżeniem, iż koszt ten nie powinien przekraczać średnich cen rynkowych dostępnych za usługi tego typu w kraju siedziby Sprzedawcy.


4. Sprzedawca rozpatruje reklamację, o której mowa w ust. 3 powyżej, niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji od Konsumenta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.


5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową sprzedaży Sprzedawca jest obowiązany na swój koszt wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Termin ten wynosi do 14 dni.


6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch lat) od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru przez Sprzedawcę.


7. W przypadku, gdy sprzedany Towar ma wadę, Konsument może:
a) żądać wymiany Towaru na wolny od wad,
b) żądać usunięcia wady,
c) żądać obniżenia ceny,
d) odstąpić od umowy o ile wada jest istotna.


8. Zaleca się Konsumentowi odsyłającemu reklamowany Towar, aby przesyłając reklamację wskazał dane reklamującego np. imię i nazwisko/firmę, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego, a także załączyć dowód zakupu Towaru od Sprzedawcy: paragon, fakturę lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu, aby Sprzedawca mógł rozpatrzyć reklamację jak najszybciej. Sprzedawca nie uzależnia przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego lub faktury.


9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Konsument może uzyskać pomoc kontaktując się z Infolinią Sklepu.

10. Zwroty pisane wielką literą, mają znaczenie jakie zostało im nadane w Regulaminie witryny internetowej www.timeforwine.pl