Regulamin

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ

WWW.TIMEFORWINE.PL

 1. Postanowienia ogólne

1. Witryna internetowa dostępna pod adresem www.timeforwine.pl jest prowadzona przez WB Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 43/1a, 02-031 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000645079, REGON: 365782008, NIP: 7010629387, której kapitał zakładowy wynosi 20.000,00 zł (opłacony w całości).

2. Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu witryny internetowej timeforwine.pl zostały użyte niżej wymienione zwroty pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a) Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, b) Infolinia - infolinia Sklepu pod numerem telefonu (+ 48) 884 622 470, czynna w Dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00,

c) Klient – Użytkownik Witryny, która złożył Zamówienie, a następnie w oparciu o nie zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w Sklepie,

d) Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

e) Konto - prowadzony dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego Zamówieniach złożonych za pośrednictwem Witryny,

f) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

g) Usługodawca/Sprzedawca – WB Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-019), przy ul. Grójeckiej 43/1a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000645079, REGON: 365782008, NIP: 7010629387, której kapitał zakładowy wynosi 20.000,00 zł (opłacony w całości), Infolinia (+ 48) 884 622 470, sklep@timeforwine.pl, prowadząca punkt sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), tj. sklep „Wine Bureau Polska”, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: ul. Stawki 8 lok. U8, 00-193 Warszawa,

h) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej odwiedzająca Witrynę, przeglądająca Towary prezentowane w Witrynie lub zakładająca Konto,

i) Regulamin – niniejszy „Regulamin witryny internetowej www.timeforwine.pl”, 

j) Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży alkoholu wskazany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr UD-IX-WDG-7340/I/B-708/2019 z dnia 30.09.2019 r., wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy - tj. sklep „Wine Bureau Polska”, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: ul. Stawki 8 lok. U8, 00-193 Warszawa, Infolinia (+48) 884 622 470, e-mail: sklep@timeforwine.pl,

k) Witryna – strona internetowa zarządzana i prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem: timeforwine.pl,

l) Towar - napoje alkoholowe, przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierające od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) prezentowane w Witrynie, zestawy i opakowania prezentowe, akcesoria do wina, książki oraz artykuły spożywcze dostępne w sprzedaży w Sklepie, m) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Witryny, określające: rodzaj i ilość zamawianego Towaru, Sprzedawcę, sposób zapłaty, sposób odbioru Towaru ze Sklepu oraz dane Klienta.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny, która jest prowadzona w celu prezentacji Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy w Sklepie, umieszczania informacji i artykułów dotyczących sprzedawanych Towarów, a w szczególności do składania i ewidencjonowania Zamówień.

4. Witryna przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, tj. osób, które ukończyły 18 rok życia.

5. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr UD-IX-WDG-7340/I/B-708/2019 z dnia 30.09.2019 r., wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy.

6. Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania z Witryny jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

 2. Warunki techniczne 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Witryny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezakłócający w jakikolwiek sposób funkcjonowania Witryny.
 2. Korzystanie z Witryny nie powoduje po stronie Użytkownika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję czy przekazać Usługodawcy swoje dane osobowe za jej pośrednictwem, a następnie złożyć Zamówienie lub założyć Konto a następnie złożyć Zamówienie.
 3. Użytkownik korzystając z Witryny zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Witryny treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich lub treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Witryny, a także do:

a) korzystania z Witryny w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Witryny jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

c) niewykorzystywania Witryny w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, czy naruszający dobra osobiste Usługodawcy,

d) powstrzymania się od wykorzystywania Witryny do przesyłania Usługodawcy reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej (spam),

e) niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Witryny.

4. Do przeglądania Towarów zamieszczonych w Witrynie wymagane jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego (np. telefonu, tabletu) podłączonego do sieci Internet z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową.

5. Do założenia Konta i złożenia Zamówienia na Towar za pośrednictwem Witryny wymagane jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki poczty elektronicznej - e-mail).

6. Usługodawca informuje o ryzyku związanym z wykorzystaniem sieci Internet, skutkującym możliwością bezprawnej ingerencji osób trzecich lub złośliwych programów/wirusów wbrew woli i wiedzy Sprzedawcy.

7. Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych w związku z korzystaniem z Witryny.

 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

a)  usługę w zakresie umożliwienia Użytkownikom założenia i korzystania z Konta w Witrynie (usługa Konta),

b) usługę w zakresie umożliwienia złożenia Zamówienia na Towar za pośrednictwem Witryny (usługa złożenia Zamówienia),

c) usługę przekazywania za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), informacji w formie wiadomości elektronicznych (e-mail) (usługa Newsletteru).

2. Usługodawca świadczy usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej zgodnie z Regulaminem.

3. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są przez Usługodawcę przez czas nieoznaczony.

4. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę, o których mowa w ust. 1 powyżej jest dobrowolne i bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że po kliknięciu przez Użytkownika przycisku “Zamawiam i płacę”, Użytkownik jest zobowiązany ponieść koszty w wysokości określonej w Zamówieniu.

5. Użytkownik może bezpłatnie zarejestrować Konto w Witrynie po naciśnięciu przycisku „Rejestracja” lub może zarejestrować Konto podczas składania Zamówienia, tj. przed jego wysłaniem do Usługodawcy.

6. Zarejestrowanie Konta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Witrynie poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), ustanowienia hasła do Konta, a także złożenia oświadczenia o pełnoletności, oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji, o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz zaznaczeniu wybranych zgód marketingowych - jeżeli Użytkownik chce otrzymywać od Usługodawcy informacje marketingowe.

7. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Konta dochodzi z chwilą, gdy Użytkownik wypełni formularz rejestracyjny i naciśnie przycisk „Rejestracja”. Użytkownik otrzymuje elektroniczne potwierdzenie założenia Konta w Witrynie na adres e-mail wskazany podczas zakładania Konta w Witrynie.

8. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi złożenia Zamówienia dochodzi z chwilą, gdy Użytkownik wypełni formularz Zamówienia i naciśnie przycisk „Zamawiam i płacę”. Użytkownik otrzymuje elektroniczne potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia.

9. Podanie danych oznaczonych przez Usługodawcę jako obligatoryjne oraz złożenie oświadczenia o pełnoletności, oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i złożenia Zamówienia na Towar, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych celem założenia Konta jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta i złożenia Zamówienia na Towar.

10. Po zarejestrowaniu Konta, Użytkownik może zalogować się do swojego Konta klikając przycisk „Logowanie” umieszczony w Witrynie podając wskazany podczas zakładania Konta login oraz ustanowione hasło. Użytkownik po zalogowaniu się na swoje Konto ma możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, zmiany tych danych oraz danych podanych podczas rejestracji Konta, a także zmiany hasła do Konta.

11. Informacje przesyłane przez Usługodawcę przy wykorzystaniu usługi Newsletteru zawierają informacje o ofercie Sklepu, aktualnych promocjach obowiązujących w Sklepie, dostępnych kuponach rabatowych oraz inne wiadomości dotyczące Sklepu oraz oferowanych Towarów.

12. Użytkownik chcąc skorzystać z usługi Newsletteru powinien w formularzu do zapisu na Newsletter dostępnym w Witrynie wpisać adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który chce otrzymywać wiadomości od Usługodawcy, złożyć oświadczenie o pełnoletności, oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji, oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, wrazić zgodę marketingową na otrzymywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i nacisnąć przycisk „Zapisz”.

13. Po naciśnięciu przycisku „Zapisz” Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie chęci zapisania się przez Użytkownika do usługi Newsletteru wraz z hiperłączem (linkiem), którego naciśnięcie potwierdza rejestrację Użytkownika do usługi Newsletteru.

14. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletteru dochodzi z chwilą naciśnięcia przez Użytkownika hiperłącza (linku) potwierdzającego rejestrację do usługi Newsletteru. Naciśnięcie tego hiperłącza (linku) przez Użytkownika powoduje dodanie podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) do listy e-mailingowej Usługodawcy. Adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika będzie wykorzystywany przez Usługodawcę w celu realizacji usługi Newsletteru. 

15. Użytkownik może odstąpić od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w § 13 poniżej.

 4. Ceny Towarów 

 1. Informacja o cenie Towaru, jego cechach oraz istotnych właściwościach zamieszczona jest w Witrynie przy prezentowanym Towarze.
 2. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Witrynie są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) w stawce aktualnie obowiązującej i wyrażone są w złotych polskich.
 3. W przypadku chęci skorzystania z możliwości odbioru Towaru przez pełnomocnika w osobie pracownika firmy kurierskiej, zgodnie z § 7 ust. 6 poniżej, należy mieć na uwadze, że Ceny Towarów zamieszczonych w Witrynie nie zawierają kosztów dostawy zamówionego Towaru przez pracownika firmy kurierskiej.
 4. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia do miejsca wskazanego przez Klienta - w przypadku wyboru wariantu odbioru Towaru przez umocowanego do tej czynności pracownika firmy kurierskiej.
 5. Ceny Towarów prezentowanych w Witrynie mogą ulegać zmianie, z zastrzeżeniem, że zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed zmianą ceny w Witrynie.

5. Warunki składania Zamówień 

 1. Użytkownik, składając Zamówienie, jednocześnie oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, zapoznał się z Regulaminem i jego załącznikami i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie można składać za pośrednictwem Witryny przez całą dobę, we wszystkie dni roku kalendarzowego.
 3. Towary zamieszczone w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a zatem samo złożenie Zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy ze Sprzedawcą, bowiem do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero w Sklepie.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia na Towary za pośrednictwem Witryny jest podanie przez Użytkownika informacji niezbędnych do złożenia Zamówienia oraz złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej lub zarejestrowanie Konta zgodnie z § 3 powyżej.
 5. Złożenie Zamówienia następuje w momencie, w którym Użytkownik akceptuje Zamówienie, klikając ikonę „Zamawiam i płacę”.
 6. Sprzedawca nie przyjmie i nie zrealizuje Zamówienia na Towar od osób, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, które są niepełnoletnie, a także na kredyt lub pod zastaw.
 7. Kliknięcie przez Użytkownika w ikonę „Zamawiam i płacę” stanowi potwierdzenie złożenia Zamówienia i złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że:

a) jest osobą pełnoletnią,

b) w przypadku odbioru Towaru przez pełnomocnika, bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zamówionego Towaru przez osobę pełnoletnią,

c) nie jest osobą, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

d) nie dokonuje zakupu alkoholu celem jego dalszej odsprzedaży.

8. Po wysłaniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia lub rejestracji Konta, który potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadanym mu numerem Zamówienia oraz informacjami dotyczącymi:

a) danych Sprzedawcy i poszczególnych pozycji Zamówienia,

b) łącznej ceny brutto Zamówienia,

c) sposobów zapłaty za Zamówienie,

d) sposobów i terminów realizacji Zamówienia

e) dodatkowych informacji do Zamówienia, jeżeli takowe przekazał.

9. Wszystkie umowy sprzedaży, do których dochodzi po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Witryny, są następnie zawierane i realizowane wyłącznie w należącym do Sprzedawcy Sklepie „Wine Bureau Polska” mieszczącym się pod adresem: ul. Stawki 8 lok. U8, 00-193 Warszawa.

10. Historię realizacji Zamówień Użytkownik posiadający Konto może śledzić na swoim Koncie, w zakładce „Historia zamówień”.

11. Aktualizacji danych podanych podczas zakładania Konta oraz zmiany hasła do Konta, Użytkownik może dokonać logując się na swoje Konto w Witrynie.

12. Zamówienia mogą być realizowane przez Sprzedawcę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania Zamówienia Użytkownik może uzyskać wskazówki, kontaktując się z Infolinią Sklepu.

 6. Sposób i termin płatności

 1.  Zapłaty za zamówiony Towar Użytkownik może dokonać:

a) gotówką lub kartą płatniczą osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie,

b) przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu TPay,

c) zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, iż w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.

2. W razie wyboru płatności przelewem, o którym mowa w ust. 1 lit. b) lub lit. c) powyżej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić za zamówiony Towar i ewentualny koszt jego dostawy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia otrzymania Zamówienia.

3. Za datę zapłaty za zamówiony Towar uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4. W przypadku braku zapłaty ceny lub pełnej ceny za zamówiony Towar w terminie, o którym w ust. 2 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od usługi Zamówienia i w konsekwencji anulowania Zamówienia Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy Użytkownik nie uiścił pełnej ceny za Towar, Sprzedawca zwraca Użytkownikowi w terminie do 14 dni od dnia anulowania Zamówienia całą wpłaconą dotychczas za zamówiony Towar kwotę.

5. Dokonując płatności zwykłym przelewem, o którym mowa w ust. 1 lit. c) powyżej w tytule przelewu Użytkownik powinien podać numer Zamówienia nadany przez Sprzedawcę i przesłany Użytkownikowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. W przypadku niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia, Sprzedawca podejmuje starania w celu przyporządkowania otrzymanej od Użytkownika płatności do numeru Zamówienia, w szczególności kontaktując się w tym celu z Użytkownikiem. W przypadku niemożliwości przyporządkowania numeru Zamówienia do otrzymanego przelewu w terminie do 3 Dni roboczych, Sprzedawca odstępuje od usługi Zamówienia i anuluje Zamówienie oraz w terminie do 14 dni zwraca wpłaconą kwotę Użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew.

7. W wypadku Użytkowników nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części i to niezależnie od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.

 7. Realizacja i odbiór Zamówienia

 1. Sprzedawca oświadcza, iż Zamówienia realizowane są do 3 Dni roboczych licząc od następnego Dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności od Użytkownika, z zastrzeżeniem, przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a) powyżej, kiedy to Zamówienia realizowane są do 3 Dni roboczych licząc od następnego Dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę Zamówienia.
 2. Warunek dokonania płatności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie dotyczy sytuacji, gdy Użytkownik wybrał opcję dokonania płatności za zamówiony Towar osobiście w Sklepie, w dniu odbioru Towaru.
 3. Informację o gotowości Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży i odbioru zamówionych Towarów ze Sklepu, Sprzedawca przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail.
 4. Odbiór Towarów jest możliwy wyłącznie w Sklepie prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: ul. Stawki 8 lok. U8, 00-193 Warszawa, w którym to Sklepie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
 5. Zamówiony Towar można odebrać w Dniach roboczych w godzinach od 9:00 – do 17:00. Sprzedawca jest uprawniony do poproszenia Klienta odbierającego Towar o okazanie dokumentu tożsamości celem potwierdzenia tożsamości i wieku Klienta przed jego wydaniem, a w przypadku ustalenia, że osoba odbierająca jest niepełnoletnia lub nietrzeźwa, do odmowy wydania zamówionego Towaru, jeżeli Użytkownik zamówił napoje alkoholowe. W przypadku, gdy Użytkownik nie może osobiście odebrać Towaru ze Sklepu może skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej i umocować pełnoletniego pracownika tej firmy do zawarcia umowy sprzedaży oraz odbioru zamówionego Towaru ze Sklepu w jego imieniu. Udzielenia pełnomocnictwa do odbioru Towaru pracownikowi firmy kurierskiej Użytkownik dokonuje w procesie składania Zamówienia.
 6. W przypadku umocowania przez Użytkownika pracownika firmy kurierskiej do zawarcia umowy sprzedaży oraz odbioru zamówionego Towaru ze Sklepu w jego imieniu, zgodnie z ust. 5 powyżej, pracownik firmy kurierskiej zawiera w imieniu i na rzecz Klienta umowę sprzedaży Towaru, odbiera zamówiony Towar ze Sklepu i dostarcza go pod wskazany w treści Zamówienia adres.
 7. W przypadku umocowania przez Użytkownika pracownika firmy kurierskiej do zawarcia umowy sprzedaży oraz odbioru zamówionego Towaru ze Sklepu w jego imieniu, zgodnie z ust. 5 powyżej, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Sklepie, w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów pracownikowi firmy kurierskiej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 8. Pracownik firmy kurierskiej dostarczający Klientowi zamówiony Towar, jest uprawniony do poproszenia Klienta o okazanie dokumentu tożsamości celem potwierdzenia tożsamości i wieku Klienta przed jego wydaniem, a w przypadku ustalenia, że Klient jest niepełnoletni lub nietrzeźwy do odmowy wydania zamówionego Towaru, jeżeli Klient zamówił napoje alkoholowe.
 9. Do każdego Zamówienia wystawiany jest przez Sprzedawcę dokument sprzedaży w postaci paragonu, a na życzenie faktura VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary z Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania. Dokument sprzedaży jest wydawany Klientowi podczas odbioru zamówionego Towaru w Sklepie lub wysyłany na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia lub rejestracji Konta.
 10. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie zostanie wydany osobie niepełnoletniej lub osobie nietrzeźwej.
 11. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 10 powyżej, o ile Towar nie zostanie odebrany osobiście przez Klienta ze Sklepu, w terminie kolejnych 3 Dni roboczych od ww. zdarzenia, Sprzedawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i anulowaniu Zamówienia, a także zwróci Klientowi zapłaconą za Towar kwotę, pomniejszoną o koszty dostawy zwrotnej do Sklepu, w przypadku wyboru wariantu zawarcia umowy sprzedaży i odbioru Towaru ze Sklepu w jego imieniu przez firmę kurierską.

8. Koszty dostawy Towaru

 1. W przypadku wyboru wariantu zawarcia umowy sprzedaży i odbioru Towaru w Sklepie w imieniu Klienta przez umocowanego do tej czynności pracownika firmy kurierskiej, koszt dostawy zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Witrynie. W przypadku, gdy to Sprzedawca pokrywa koszty dostawy Towaru do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta, odpowiednia informacja znajduje się przy opisie Towaru w Witrynie.
 2. Pracownik firmy kurierskiej może zawrzeć umowę sprzedaży i dostarczyć zamówiony Towar na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 3. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które Klient ponosi oprócz ceny za Towar, wynoszą:

a) 25 zł - przy złożenia Zamówienia na kwotę do 300 zł,

b) dostawa bezpłatna - przy złożeniu Zamówienia na kwotę powyżej 300 zł.

4. Koszt dostarczenia Towaru przez firmę kurierską na terenie Unii Europejskiej jest określany oddzielnie podczas składania Zamówienia i zależy od kwoty i ilości Zamówienia oraz tego, do jakiego kraju z Unii Europejskiej będzie wysyłany Towaru.

10. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Użytkownik Witryny ma prawo do złożenia reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną, tj. usługi Konta i usługi złożenia Zamówienia.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację poprzez przesłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@timeforwine.pl lub w formie pisemnej przesyłając reklamację na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 lit. g), za pośrednictwem operatora pocztowego (rekomendowany dopisek: „Reklamacja usługi”).
 3. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać, co najmniej dane Użytkownika w zakresie imienia i nazwiska, wskazanie usługi objętej reklamacją, opis okoliczności uzasadniających reklamację żądanie Użytkownika w ramach reklamacji oraz adres zamieszkania lub adres e-mail w zależności od tego w jakiej formie Użytkownik oczekuje od Usługodawcy odpowiedzi na reklamację.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji od Użytkownika.
 5. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

  11. Reklamacje i odpowiedzialność za wady Towaru

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego Konsumentem odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 3. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową sprzedaży Konsument może:

a) złożyć reklamację - poprzez przesłanie reklamacji na adres elektroniczny Sprzedawcy: sklep@timeforwine.pl, w formie pisemnej przesyłając reklamację na adres Sklepu (rekomendowany dopisek „Reklamacja Towaru”) lub złożyć osobiście w Sklepie w godzinach jego otwarcia oraz

b) dostarczyć osobiście lub wysłać reklamowany Towar na koszt Sprzedawcy na adres Sklepu „Wine Bureau Polska” ul. Stawki 8 lok. U8, 00-193 Warszawa (rekomendowany dopisek „Reklamacja Towaru”), z zastrzeżeniem, iż koszt ten nie powinien przekraczać średnich cen rynkowych dostępnych za usługi tego typu w kraju siedziby Sprzedawcy.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację, o której mowa w ust. 3 powyżej, niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji od Konsumenta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową sprzedaży Sprzedawca jest obowiązany na swój koszt wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Termin ten wynosi do 14 dni.

6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch lat) od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru przez Sprzedawcę.

7. W przypadku, gdy sprzedany Towar ma wadę, Konsument może:

a) żądać wymiany Towaru na wolny od wad,

b) żądać usunięcia wady,

c) żądać obniżenia ceny,

d) odstąpić od umowy o ile wada jest istotna.

8. Zaleca się Konsumentowi odsyłającemu reklamowany Towar, aby przesyłajac reklamację wskazał dane reklamującego np. imię i nazwisko/firmę, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego, a także załączyć dowód zakupu Towaru od Sprzedawcy: paragon, fakturę lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu, aby Sprzedawca mógł rozpatrzyć reklamację jak najszybciej. Sprzedawca nie uzależnia przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego lub faktury.

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Konsument może uzyskać pomoc kontaktując się z Infolinią Sklepu.

  12.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

b) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

c) uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

d) uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

2. W sprawach dotyczących sporu lub skargi konsumenckiej związanej z transakcją transgraniczną Konsument może zwrócić się o pomoc do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

3. Konsument może ponadto skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR) pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

4. Skorzystanie przez Konsumenta z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej prowadzonej na podstawie niniejszego Regulaminu.

  13. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. Użytkownik w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów może odstąpić od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. umowy o usługę Konta umowy o usługę złożenia Zamówienia oraz umowy o usługę Newsletteru.
 2. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. umowy o usługę Konta oraz umowy o usługę złożenia Zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Użytkownik od usługi Newsletteru może odstąpić, klikając w hiperłącze (link) zatytułowany „Wypisz”, który znajduje się w stopce każdej wiadomości przesłanej Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach usługi Newsletteru. Kliknięcie przez Użytkownika w hiperłącze (link) na zasadach określonych w zdaniu poprzednim oznacza odstąpienie przez Użytkownika od usługi Newsletteru i usunięcie adresu e-mail Użytkownika z listy e-mailingowej Usługodawcy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik może dostarczyć Usługodawcy:

a) w formie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem operatora pocztowego na adres pocztowy siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 lit. g),

b) w formie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres sklep@timeforwine.pl,

c) osobiście przynosząc podpisane oświadczenie do Sklepu.

5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno wskazywać adres poczty elektronicznej Użytkownika odstępującego od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, aktualnie zarejestrowanego w Witrynie lub numer Zamówienia.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na prawa nabyte przez strony przed odstąpieniem od tej umowy.

7. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy usługi usunie Konto lub anuluje Zamówienie.

  14. Prawa autorskie i pokrewne 

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Witrynie - łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Usługodawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 2. Treści, o których mowa w ust. 1 powyżej są chronione prawem autorskim i nie mogą być publicznie wykorzystywane przez Użytkownika lub Klienta w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy w szczególności powielane, udostępniane, zmieniane itp.
 3. Użycie zastrzeżonego logo i nazwy Usługodawcy bez pisemnej zgody jest zabronione i będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej. 

15. Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 2. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy będą powiadamiani przez Usługodawcę poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu w Witrynie, a osoby posiadające Konto dodatkowo poprzez przesłanie zestawienia zmian dokonanych w Regulaminie lub aktualnej wersji Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, który zarejestrował Konto, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik nie oświadczy Usługodawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta.
 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie złożone Zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.04.2020 r. i obowiązuje do Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny począwszy od tego dnia.

 16. Postanowienia końcowe 

 1. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione przez Usługodawcę.
 2. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili z Witryny.
 4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa.
 5. Nazwy rozdziałów i paragrafów zamieszczone w niniejszym Regulaminie mają charakter porządkowy i nie są wiążące dla stron. 
 6. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.
 7. Prawem właściwym dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych ze Sprzedawcą jest prawo polskie.
 8. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą w Sklepie na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 9. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą przez Konsumenta będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 11. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą przez Klienta niebędącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

 

 WZÓR

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną)

 

 

 

Adresat: 

 

WB Polska sp. z o.o.

 1. Grójecka 43/1a

02-031 Warszawa,

 

e-mail: sklep@timeforwine.pl

 

 

Ja, niżej podpisany ________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od

umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. umowy ______________________________

 

 

 Adres poczty elektronicznej Użytkownika: _________________________________________

 

Numer Zamówienia: __________________________________________________________

 

 

 

 

                                                                            ___________________________________

                                                                                            Data i podpis Użytkownika

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)